Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

Carrion
Reposted fromfungi fungi viatheworstnightmare theworstnightmare

May 24 2017

4244 17c6 390
Reposted fromerial erial viadirtyliar dirtyliar
Carrion
7361 e753 390
Pies pogrzebany
Reposted fromdobry dobry viadirtyliar dirtyliar
Carrion
7718 acca 390
Reposted fromthinredline thinredline viadirtyliar dirtyliar
Carrion
3598 8b85 390
4czerwiec
Reposted fromramoneska ramoneska viadirtyliar dirtyliar
Carrion
9885 ec7e
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viadirtyliar dirtyliar
Carrion
Carrion
Ktoś z kim jesteś tak naprawdę mówi ci o swoich lękach. O swoich słabościach. Pokazuje swoje ja i nie boi się, że go zostawisz. Swoją drogą jeśli kiedykolwiek mężczyzna powie ci szczerze o swoich kompleksach to znaczy, że jest twój. Że go masz. Że ci ufa. Że wierzy w was.
— Piotr C.
Reposted fromlittlefool littlefool viadirtyliar dirtyliar
Carrion


Dogtor T-Shirt
Reposted fromthepunnery thepunnery viadirtyliar dirtyliar
Carrion
"A kiedy raz kogoś pokochasz, chyba kochasz go już na zawsze".
— Stephen King
Reposted fromunforgiving unforgiving viadirtyliar dirtyliar
5333 dfdc 390
Reposted fromlordminx lordminx viadirtyliar dirtyliar
Carrion
0101 d826 390
i coraz częściej jest mi wszystko jedno i milczę też coraz częściej
Reposted fromdirtyliar dirtyliar
Carrion
Carrion
1669 0e4f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatrikk trikk
Carrion
3936 32e6
Reposted fromfungi fungi viatrikk trikk
Carrion
5517 ab68 390
Reposted fromTriforce Triforce viasecalecornutuum secalecornutuum
Carrion
1048 2e6e
Reposted fromhagis hagis viasecalecornutuum secalecornutuum
Carrion
2515 1aad 390
Reposted fromkrzysk krzysk viabanshe banshe
Carrion
1954 b863
Reposted fromparkaboy parkaboy viadirtyliar dirtyliar

May 20 2017

Carrion
1669 0e4f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatrikk trikk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl