Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2018

Carrion
4397 b82c 390
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.
Carrion
2595 4de0 390
Reposted fromsosna sosna viathedogs thedogs

September 23 2018

Carrion
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwagabunda wagabunda viadirtyliar dirtyliar
Carrion
4820 350d 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viadirtyliar dirtyliar
Carrion
Carrion
Jedną nogą stoję w dzieciństwie, drugą w dorosłości. Jednej nie mogę zabrać, a drugiej nie chce.
— po co komu dorosłość
Reposted fromchangecolour changecolour viadirtyliar dirtyliar

September 16 2018

Carrion
Carrion
Carrion
1896 76be 390
0114 b773 390

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viajointskurwysyn jointskurwysyn
Carrion
Carrion
2519 edb2 390
Carrion
3514 e7dc 390
Carrion
7927 0843 390
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
Carrion
9992 4d14 390
Carrion
Reposted fromFlau Flau viajointskurwysyn jointskurwysyn
Carrion

August 20 2018

Carrion
6094 1637
that'll be enough for now, young lady pup
Reposted fromteijakool teijakool viabanshe banshe
Carrion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl